هیئت مدیره

هیئت مدیره

قاسم خلیل خلیلی

کارشناس ارشد مدیریت مالی

رئیس هیئت مدیره و  مدیرعامل

.

.

.

مهران طرزی مقدم

کارشناس حسابداری

عضو هیئت مدیره