هیئت مدیره

هیئت مدیره

قاسم خلیل خلیلی

کارشناس ارشد مدیریت مالی

رئیس هیئت مدیره و  مدیرعامل

نظرعلی یعقوبی

.

عضو هیئت مدیره

مهران طرزی مقدم

کارشناس حسابداری

عضو هیئت مدیره